• VIE

Điều kiện và điều khoản

Cám ơn quý khách (“Khách Hàng”) đã truy cập vào trang điện tử huonganhtourist.vn (“Trang Điện Tử”) được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH TM Việt Tuấn ( Thương hiệu Hương Anh Tourist) Sau đây xin được gọi tắt là  (“Công Ty” hoặc “chúng tôi”).Thỏa thuận này chứa các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản sử dụng”) mà bạn (“bạn” hoặc “Người dùng”) có thể truy cập và sử dụng Trang web (và bất kỳ trang web nào khác, được sở hữu hoặc vận hành bởi Sofiri, liên kết đến Trang web), bao gồm sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua hoặc liên quan đến Trang web (hoặc thông qua bất kỳ trang web nào khác, được sở hữu hoặc vận hành bởi chúng tôi, liên kết đến Trang web) (“Dịch vụ”).

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Trang web, các trang web liên quan, ứng dụng, thông tin liên lạc và Dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan. Điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả người dùng Trang web, đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng, theo đó Trang web và Dịch vụ của công ty có liên quan được mở rộng cho bạn. Mọi thay đổi như vậy đều có hiệu lực khi có thông báo, có thể được đưa ra bởi chúng tôi đăng thay đổi trên Trang web, qua email hoặc bất kỳ cách hợp lý nào khác. Nếu một thay đổi được thông báo bằng cách đăng trên Trang web, nó được coi là có hiệu lực khi được đăng; nếu một thay đổi được thông báo qua email, nó được coi là có hiệu lực khi email được gửi; và nếu một thay đổi được thông báo theo bất kỳ cách nào khác, nó được coi là có hiệu lực khi thông báo liên quan được gửi hoặc phát hành bởi hoặc nhân danh chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau thông báo về những thay đổi đó được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Bạn đồng ý rằng thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này trên Trang web, được gửi qua email hoặc được cung cấp theo bất kỳ cách hợp lý nào khác tạo thành thông báo hợp lý và đầy đủ.

  1. SỬ DỤNG TRANG WEB

Bạn không được sử dụng Trang web: (a) cho mục đích thương mại hoặc để đạt được lợi ích tài chính mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (b) để gửi thư chuỗi, thư rác, “thư rác”, thông tin liên lạc kinh doanh hoặc gửi hàng loạt dưới mọi hình thức; (c) để quảng cáo một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ cơ sở giáo dục nào ngoại trừ theo các điều khoản của một thỏa thuận quảng cáo bằng văn bản mà chúng tôi đã ký kết với bạn; (d) theo cách nào đó có thể sẽ khiến hệ thống máy tính và/hoặc mạng truyền thông của một người khác bị gián đoạn, bị hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả hơn; (e) để có được thông tin cá nhân từ “người dùng” (có nghĩa là “thành viên” và “khách truy cập”) dưới 18 tuổi hoặc từ bất kỳ ai nếu thông tin đó được thu thập một cách phi pháp hoặc theo cách không minh bạch; (f) để lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác; (g) cố gắng mạo danh người dùng khác; hoặc (h) để quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ người dùng nào.

Bạn không được tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Trang web, bao gồm mọi vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc các chương trình nào khác.

Bạn chỉ có thể in và tải xuống các tài liệu và thông tin từ Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại, hoặc chỉ trong phạm vi được chúng tôi cho phép bằng văn bản cho bạn, miễn là trong mọi trường hợp, tất cả các bản sao cứng đều chứa bản quyền và các thông báo áp dụng khác có trong các tài liệu và thông tin đó.

Bạn không được lưu trữ, tải xuống, sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị, xuất bản, cấp phép, tạo các bản, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này) nội dung và thông tin có trong hoặc thu được từ hoặc thông qua Trang web.

Bạn cũng không được: phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ sự bảo vệ nội dung nào trong Trang web; sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc phương tiện tự động khác để truy cập Trang web; gỡ, thiết kế ngược hoặc phân tách bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Trang web; chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc thao tác nội dung của Trang web theo bất kỳ cách nào; hoặc, sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu.

Với điều kiện tiếp tục sử dụng Trang web, bạn cam kết với chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bị cấm theo bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.

  1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đơn đăng ký, sử dụng và nhận Dịch vụ của bạn phải tuân theo các điều kiện sau.

Bạn:

  • Bảo đảm rằng tất cả thông tin trong bất kỳ mẫu đơn nào bạn gửi là chính xác và đầy đủ về mọi mặt
  • Thừa nhận và chấp nhận rằng các thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hoàn toàn được sử dụng vào việc khai thác và sử dụng.
  •  
  • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  • Trong trường hợp Khách Hàng có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:
  • Liên hệ qua đường dây nóng: 0888 51 55 66
  • Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 149A phố Huế, hai Bà Trưng, hà Nội